Coming soon

【文字狂】識講唔識寫 刁鑽廣東俗語 (一)

2018-10-16

「䒐䒏」、「齮齕」、「佗佻」,小編無打錯字,全部都是日常廣東話!廣東俗語令日常對話更生鬼有趣,但說易寫難,它們的正字你又知道嗎?今天就來學學10個常用俗語的正確寫法,以後就識講又識寫。

陰騭

讀音:陰質

形容詞

《書經·洪範》曰:「惟天陰騭下民,相協厥居。」

這裏的「陰」指暗地裏、不顯露;「騭」,指安定。「陰騭」二字原意指陰德。廣東俗語卻相反,指缺德。

例句:「呢個人實喺做得陰騭嘢多,搞到而家咁嘅下場。」

齮齕

讀音:gee gut

形容詞

《史記·卷九四·田儋傳》中道:「且秦復得志於天下,則齮齕用事者墳墓矣。」

「齮齕」意思為側齒咬噬,形容咬牙切齒的場面;毀壞、毀傷。俗語則用於形容人諸多批評,凡事愛頂嘴。

例句:「煮咗俾你就食啦,咁多齮齕!」

捩咁棄

讀音:呢咁Hea

形容詞

出處不明。

形容人做事得過且過,一塌糊塗。

例句:「佢份人捩咁棄,唔好搵佢一組啦!」

虢礫緙嘞

讀音:隙/Kick溺卡嘞

出處不明。

形容東西林林總總。

例句:「乜你間屋咁多虢礫緙嘞嘢架,好心你執執佢啦!」

心悒

讀音:心嗡

形容詞

《大戴禮記·曾子立事》記:「君子終身守此悒悒。」

悒指不安。心悒則指內心不安。

例句:「隻狗之前原來俾人虐待過,聽到都心悒。」

佗佻

讀音:他條

《詩經》中的〈君子偕老〉曾道:「委委佗佗,如山如河。」

其中「佗佗」解作雍容自得。而「佗佻」則有從容、輕松的意思。

例句:「我都好想好似佢咁佗佻,攤喺度煲劇。」

擏錫

讀音:鏡錫

動詞

出處不明。

「擏」指有約束自己行動或動作,而「擏錫」有珍視的意思。

例句:「擏錫住用啊!部新電話好貴架!」

掗拃

讀音:啞咋

形容詞

《廣東俗語考》之「釋地理」篇錄:「阻止去路曰乍」;而《說文》中亦提到:「掗,跨步也。」

「乍」有伸開、伸展的意思。因此掗拃有張大手腳、佔用太多空間、礙事的意思。

例句:「你借過啦,又唔喺唔知自己掗拃!」

戽被

讀音:傅被

動詞

戽,出自「戽斗」,是農民用以引水灌溉田地的斗狀器具。用手猛力向外撥的動作稱「戽水」。之後引申為用腳蹬開被子,稱「戽被」。

例句:「做咩尋日唔開冷氣訓啊?你戽哂被啦!」

䒐䒏

讀音:忟陣

形容詞

《類篇》曰:「母亙切,音孟。䒐䒏,色惡。」

「䒐䒏」形容神色不爽,心情不佳。

例句:「睇佢個樣咁䒐䒏,梗喺俾老細照完肺啦!」

岩巉

讀音:岩蠶

形容詞

《徐霞客遊記》中寫道:「循溪行山下,一帶峭壁巉崖」

「巉」,原指是山势高峻,山峰峻峭。「岩巉」則指物件凹凸不平、不整齊、不完善。

例句:「唔得喎,份嘢咁岩巉,我點交俾老細啊!」

TEXT: JENN

相關文章